Prijslijst (m.i.v. januari 2011)

Code Pakket Module Alleen in combinatie met code Aanschafprijs Service-abonnement
01-K Boekhouding Klein 570,00 138,00
01-M   Midden 1.000,00 189,00
01-G   Groot 1.430,00 240,00
02   Grootboek 430,00 76,00
03   Debiteuren 500,00 82,00
04   Crediteuren 500,00 82,00
06   Afschrijvingen 01 of  02 240,00 45,00
07   Kostenplaatsen 01 of  02 120,00 27,00
08   Telebankieren 01, 03 of 04 240,00 45,00
10   Voorafgaande journaalposten 01 of  02 240,00 45,00
21 Facturering Facturering 430,00 76,00
22 Voorraad 430,00 76,00
23 Orderverwerking 21 430,00 76,00
24 Kortingsstaffels 21 120,00 20,00
25 Prijsafspraken 21 180,00 33,00
26 Statistieken 21 120,00 20,00
27 Artikelkaarten 21 of  22 60,00 15,00
28 Factuurhistorie 21 120,00 20,00
29 Prijslijsten en prijswijzigingen 120,00 20,00
30 Transportregeling BTW 21 250,00 45,00
31 Batchnummers 21 250,00 45,00
41 MenSAS MenSAS   2.950,00 540,00
42   Urenregistratie 41 450,00 84,00
43   Scannen (Inclusief scansoftware) 41 op aanvraag op aanvraag
    Uitbreiden scansoftware   op aanvraag op aanvraag
    Inregelen bestelformulier in scansoftware   op aanvraag op aanvraag
           
90 Vemasoft Multi-user-licentie of Client/Sever  1.000,00 216,00
           
  LoonSOM LoonSOM BAPI   195,00 n.v.t.

Alle bedragen zijn exclusief BTW. De prijs van het service-abonnement is op jaarbasis. Prijswijzigingen voorbehouden.
Door het afsluiten van een service-abonnement heeft u recht op (telefonische) ondersteuning. Ook wordt in dit geval de software door Vemasoft bij u geïnstalleerd, waarna u direct instructie krijgt over de door u aangeschafte module(s). Alleen de voorrijkosten (€  1,00 per km. v.v., minimaal €  75,00) worden in rekening gebracht. Doordat u een persoonlijke instructie krijgt kunnen direct gegevens waarmee u uw administratie wilt inrichting worden gebruikt, zodat u een goede basis heeft om uw administratie verder bij te houden. Ook is er bij Vemasoft kennis van uw manier van werken en de wijze waarop de administratie is ingericht, hetgeen weer voordelen oplevert bij een later contact tussen u en Vemasoft.
Gebruikers van software van derden (alleen Windows-versies; dus geen DOS-programmatuur), die overstappen naar Vemasoft, ontvangen 50% korting op de aanschafprijs van de betreffende modules, met een maximum van de aanschafprijs van het pakket waarvan men overstapt. Hiervoor dient te allen tijde een kopie-factuur te worden overlegd. MenSAS en LoonSOM BAPI vallen buiten deze regeling.

Boekhouding (Klein, Midden, Groot)
Het pakket 'Boekhouding' is een volledige pakket met grootboek-, debiteuren- en crediteurenadministratie. Binnen de grootboek-administratie kunt u verschillende balansen afdrukken en heeft u de mogelijkheid om de BTW-aangifte en Opgave ICL periodiek samen te laten stellen. Voor controle door de belastingdienst of uw accountant kunt u een zogenaamde XML Auditfile Financieel aanmaken. In dit bestand, welk is ontworpen door het XML Platform (een samenwerking tussen de belastingdienst, softwareleveranciers en het SRA (samenwerkende registeraccountants & accountants-administratieconsulenten)), worden alle (financiële) gegevens weggeschreven die van belang zijn voor uw administratie. Veel pakketten kunnen dit bestand weer inlezen, waardoor op eenvoudige wijze een koppeling tussen uw administratie en deze bij uw accountant is te realiseren. Binnen de debiteurenadministratie kunt u verschillende overzichten (saldilijst, analyse, openstaande posten, debiteurkaarten) af laten drukken. Ook kunt u eventuele incasso's automatisch laten verwerken en doorboeken naar het programma telebankieren van uw bank. Daarnaast kunt u ook nog etiketten, brieven en aanmaningen of rekeningoverzichten voor uw debiteuren af laten drukken. De crediteurenadministratie biedt dezelfde functionaliteit als de crediteuren administratie, met dit verschil dat hier betaal-opdrachten aangemaakt en doorgeboekt kunnen worden naar het programma telebankieren van uw bank. De 'Boekhouding' is eigenlijk het pakket samengesteld uit de modules Grootboek, Debiteuren en Crediteuren. Zoals al eerder is geschreven kan binnen de programmatuur van Vemasoft in 9999 administraties gewerkt worden. Binnen elke administratie zijn er verder geen beperkingen in het aantal vast te leggen aantal gegevens en boekingen. Uitzondering op deze regel zijn de modules 'Boekhouding (Klein)' en 'Boekhouding (Midden)'. Deze pakketten zijn functioneel identiek aan de 'Boekhouding (Groot)', alleen het aantal administraties is beperkt tot 3 respectievelijk 10 en per administratie zijn het aantal in te geven grootboekrekeningen, debiteuren en crediteuren beperkt tot 100/300 grootboekrekeningen, 50/150 debiteuren en 50/150 crediteuren. U kunt te allen tijde overstappen op een grotere versie van de 'Boekhouding'. Alle gegevens blijven (uiteraard) gehandhaafd en u betaald alleen het prijsverschil en stapt over op het bijhorende service-abonnement. Ook kunnen de kleinere versies van de 'Boekhouding' uitgebreidt worden met de overige modules (inclusief Multi-user-licentie) van Vemasoft.
Terug

Grootboek
Indien u binnen uw administratie geen gebruikt wilt maken van de subadministraties debiteuren of crediteuren, kunt u er voor kiezen om alleen de module 'Grootboek' aan te schaffen. Met deze module kunt u, nadat u de boekingen heeft ingebracht, alle overzichten m.b.t. het grootboek oproepen. U heeft in dit geval verschillende balansen (Proef- en Saldibalans, Balans en Resultaten, Kolommenbalans) en de grootboekkaarten (Overzicht van alle boekingen per grootboekrekeningnummer) tot uw beschikking. Ook kunt u in dit geval de BTW-aangifte en Opgave ICL (intracommunautaire leveringen) periodiek laten samenstellen. Per grootboekrekening kunt u een jaarbegroting vastleggen en deze via een zelf te definiëren verdeelsleutel (u kunt meerdere verdelingen vastleggen) uitsplitsen naar de verschillende periodes. Bij het overzicht 'Balans en Resultaten' heeft u vervolgens de mogelijkheid om dit overzicht af te drukken met daarbij het bedrag begroot, het verschilbedrag en het percentage gerealiseerd. Vanuit het onderdeel 'Opvragen grootboek' kunt u de grootboekkaart en de grootboekkaart van het vorig jaar opvragen, waarna u direct een boeking kunt opvragen en eventueel kunt wijzigen. Ten slotte heeft u ook de mogelijkheid om een zogenaamde auditfile aan te maken. Naast de eerste versie van de auditfile (Auditfile Classic) kunt u ook de uitgebreidere versie hiervan, het bestand XML Auditfile Financieel aanmaken; dit is een door het XML Platform (een samenwerking tussen de belastingdienst, softwareleveranciers en het SRA (samenwerkende registeraccountants & accountants-administratieconsulenten)) ontwikkelde bestandsindeling, waarmee u uw gegevens kunt aanleveren aan de belastingdienst of welke uw accountant kan inlezen voor controle van uw administratie.
Terug

Debiteuren
Wanneer u alleen een debiteurenadministratie wilt bijhouden kunt u hiervoor deze module gebruiken. Uiteraard kunt u deze module ook uitbreiden met andere modules zoals bijvoorbeeld de 'Facturering' waardoor u uw gehele debiteurenadministratie in eigen beheer heeft. Eventueel kunt u gegevens aan uw accountant aanleveren, waardoor hij uw administratie eenvoudiger kan completeren en controleren. Binnen de module 'Debiteuren' heeft u de mogelijkheid om verschillende overzichten af te drukken. Zo kunt u een saldilijst, de analyse en de openstaande posten op verschillende wijzes af laten drukken. Ook kunt u per debiteur zijn boekingen op de zogenaamde debiteurkaart laten afdrukken. In het onderdeel 'Opvragen debiteuren' kunt u alle gegevens van een bepaalde debiteur opvragen (openstaande posten, debiteurkaart, debiteurkaart vorig jaar, notities en vaste gegevens) en direct de bijbehorende boeking oproepen of wijzigen. Wanneer u incasso-machtigingen van uw klanten heeft, kunt u de incasso's vanuit het programma doorboeken naar het programma telebankieren van uw bank. Hierdoor worden automatisch de juiste bedragen geïncasseerd en worden direct de openstaande posten bijgewerkt. Ten slotte heeft u de mogelijkheid voor het afdrukken van etiketten of brieven voor één of meerdere debiteuren. Zowel de etiketten als de brieven kunt u helemaal zelf samenstellen, waardoor u op eenvoudige wijze vanuit het programma een mailing kan sturen naar al uw klanten. Ook kunt u als brief een aanmaning of rekeningoverzicht definiëren, zodat voor die debiteuren waarvoor zo'n overzicht afgedrukt moet worden er automatisch een aanmaning verstuurd wordt.
Terug

Crediteuren
Met de module 'Crediteuren' kunt u uw crediteurenadministratie beheren. Uiteraard kunt u deze module uitbreiden met andere modules van de boekhouding (grootboek of debiteuren). Binnen de module 'Crediteuren' heeft u de mogelijkheid om verschillende overzichten af te drukken. Zo kunt u een saldilijst, de analyse en de openstaande posten op verschillende wijzes af laten drukken. Ook kunt u per crediteur zijn boekingen op de zogenaamde crediteurkaart laten afdrukken. In het onderdeel 'Opvragen crediteuren' kunt u alle gegevens van een bepaalde crediteur opvragen (openstaande posten, crediteurkaart, crediteurkaart vorig jaar, notities en vaste gegevens) en direct de bijbehorende boeking oproepen of wijzigen. Betalingen van facturen aan uw crediteuren kunt u vanuit het programma doorboeken naar het programma telebankieren van uw bank. Hierdoor worden automatisch de juiste bedragen betaald en worden direct de openstaande posten bijgewerkt. Ook deelbetalingen kunnen worden aangegeven en het systeem kan een bedrag aan betalingskorting of kredietbeperking auotmatisch verrekenen. Ten slotte heeft u de mogelijkheid voor het afdrukken van etiketten of brieven voor één of meerdere crediteuren. Zowel de etiketten als de brieven kunt u helemaal zelf samenstellen, waardoor u op eenvoudige wijze vanuit het programma een mailing kan sturen naar al uw crediteuren.
Terug

Afschrijvingen
Voor het registreren van uw activa kunt u gebruik maken van de module 'Afschrijvingen'. Hierin kunt u alle bij u aanwezige activa vastleggen, waarbij u per activum zijn aanschafwaarde (eventueel inruilwaarde), restwaarde en het per jaar af te schrijven percentage en de afschrijvingsmethode (lineair of boekwaarde) ingeeft. Vervolgens kunnen de afschrijvingen berekend worden. Hierbij kan de gebruiker zelf aangeven welke periode gehanteerd moet worden en kan men de gewenste afrondingsmethode selecteren. De afschrijvingen worden direct geboekt in de ingegeven periodes, maar kunnen nog door de gebruiker worden gewijzigd. Er kunnen diverse overzichten worden afgedrukt, waarbij de gebruiker aangeeft welke gegevens vermeld moeten worden. Ook het aantal kolommen en periodes kan men aangeven, waardoor een afschrijvingsoverzicht gegenereerd kan worden per maand, kwartaal of jaar en het verloop over de verschillende periodes duidelijk in beeld gebracht kunnen worden.
Terug

Kostenplaatsen
Een eenvoudige manier voor het registreren van kostenplaatsen. De verschillende kostenplaatsen (of eventueel projecten) kunt u in een apart bestand vastleggen. Per grootboekrekening kunt u aangeven of er om een kostenplaats gevraagd moet worden telkens wanneer er een boeking op de betreffende rekening wordt ingebracht. Op de kostenplaatskaart worden alle boekingen op de betreffende kostenplaats afgedrukt. Daarnaast kunt u zelf diverse overzichten definiëren, waarop u de verschillende kosten en opbrengsten kunt laten afdrukken.
Terug

Telebankieren
Vanaf versie 2009 kunt u de 'Boekhouding' uitbreiden met de module 'Telebankieren'. Met deze module kunt u de elektronische afschriften van uw bank inlezen in de administratie. Per regel wordt de juiste boeking samengesteld aan de hand van het banknummer en/of de omschrijving (subnummer en/of factuurnummer). Regels die niet automatisch gekoppeld kunnen worden aan een debiteur of crediteur kunnen alsnog handmatig worden toegekend aan de juiste rekening. Nadat het afschrift is ingelezen kunt u hem te allen tijde nog wijzigen in het betreffende dagboek.
Terug

Voorafgaande journaalposten
Vooral voor accountants- en administratiekantoren is de module 'Voorafgaande journaalposten' een handige uitbreiding op de 'Boekhouding'. Binnen deze module heeft u de mogelijkheid om direct correcties aan te brengen in een kolommenbalans. Na het oproepen van de kolommenbalans over de gewenste periode kunt u per rekening één of meerdere correctie-boekingen inbrengen. Zodra een boeking is ingebracht wordt dit zichtbaar in het resultaat van de kolommenbalans, waardoor u de gevolgen van elke boeking direct ziet. De boekingen worden echter niet in de administratie verwerkt. Op deze wijze kunt u verschillende sessies met voorafgaande journaalposten vastleggen en de meest geschikte doorboeken in de administratie. Aan elke sessie kunt u weer andere sessies koppelen, zodat u bijvoorbeeld de afschrijvingen automatisch kunt opnemen in elke andere sessie. Nadat u de juiste sessie heeft ingebracht kunt u deze definitief doorboeken en/of exporteren naar een bestand, zodat dit ingelezen kan worden in een andere administratie of in de administratie bij de klant.
Terug

Facturering
Indien u regelmatig facturen maakt voor uw klanten biedt de 'Facturering' u hiervoor een zeer handig methode. Uiteraard kunt u uw klantenbestand vastleggen. Ook kunt u binnen een artikelbestand de verschillende door u gevoerde artikelen ingeven. Per artikel heeft u standaard al de mogelijkheid om met 4 verschillende prijzen te werken, waarbij u per klant (debiteur) ingeeft welke priojscode voor hem van toepassing is. Ook kan er automatisch korting worden verrekend indien u dit bij de debiteur en het artikel heeft aangegeven. Eén van de handige functies binnen het systeem is de mogelijkheid om binnen een artikelomschrijving tijdens het ingeven van een order (of factuur) automatisch de mogelijkheid te krijgen om de omschrijving aan te passen. Hierdoor hoeft u niet elk artikel in het bestand op te nemen. Zo kunt u bijvoorbeeld wanneer u verf verkoopt een artikel 'VMS Verf 2½ liter; kleurcode:' opnemen in uw bestand en bij het invoeren van dit artikel in de factuur daar de kleurcode (of kleur) achter typen. Niet alleen artikelen waarbij met aantallen gerekend moet worden, maar ook diensten waarbij het niet nodig is om aantallen in te geven en teksten die u op de factuur wilt kunnen afgdrukken kunt u vastleggen. Hierdoor heeft u een zeer flexibele manier voor het samenstellen van uw facturen. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om automatisch betalingskorting of kredietbeperking te berekenen (dit kunt u per debiteur vastleggen) of kunt u een bedrag aan verzendkosten in rekening brengen. De layout van de factuur kan helemaal door de gebruiker worden aangepast aan de eigen wensen. Ook kan Vemasoft de factuurlayout voor u maken; de kosten hiervoor bedragen €  80,00 exclusief BTW per layout. U kunt eerder afgedrukte facturen nog wijzigen zolang u deze niet definitief heeft doorgeboekt. Wanneer de 'Facturering' is gekoppeld aan de 'Boekhouding' of de module 'Debiteuren' worden de facturen echter wel direct geboekt in de administratie.
Terug

Voorraad
Voor het bijhouden van de voorraad van uw artikelen, dient u deze module aan te schaffen. Deze module kan een uitbreiding zijn op de 'Facturering', maar kan ook als een op zichzelf staande module worden gebruikt. Per artikel worden de bij- en afboekingen geregistreerd waardoor u altijd de juiste voorraad weet. De voorraad kan worden gewaardeerd tegen een gemiddelde inkoopprijs, een vaste verrekenprijs of de laatste inkoopprijs. Door bij een artikel een minimale voorraad, de gewenste voorraad en de besteleenheid in te geven, kan  er een besteladvies worden gegenereerd door het programma. Nadat de bestelling is ingevoerd (of automatisch samengesteld) kan de bestelopdracht worden afgedrukt. Bij ontvangst van uw bestellingen kunt u eventuele manco's als backorder laten staan. Verschillende overzichten zoals 'Bestellingen in portefeuille' en 'Backorders per artikel' kunnen worden afgedrukt. Ook kunnen eigen voorraadoverzichten worden samengesteld, zodat de gegevens die u wilt zien worden afgedrukt. Indien deze module een uitbreiding is op de 'Facturering' zullen ingebrachte verkopen direct van de voorraad worden afgetrokken. In het programma-onderdeel 'Opvragen artikelen' kunt u per artikel zijn technische voorraad, het aantal welk u bij uw leverancier in bestelling heeft staan, het aantal welk door uw klanten bij u is besteld, de economische voorraad en het aantal beschikbaar zien.
Terug

Orderverwerking
Een uitbreiding op de 'Facturering' is de 'Orderverwerking'. Door van deze module gebruik te maken, kunt u meerdere overzichten voor elke order afdrukken, naast de factuur. Zo kunt u bevestigingen, pakbonnen, vrachtbrieven en etiketten laten afdrukken. Al deze formulieren kunt u weer naar uw eigen wensen samenstellen. Wanneer u dit wenst kunt u ook backorders laten registreren. Voordat u de factuur voor geleverde artikelen daadwerkelijk af laat drukken, kunt u per order aangeven welke gegevens daadwerkelijk zijn geleverd en of de manco's nog nageleverd moeten worden.
Terug

Kortingsstaffels
Binnen de Vemasoft-programmatuur zijn er verschillende wijzes om de netto prijs van een artikel te bepalen. Eén van de mogelijkheden is om kortingsstaffels vast te leggen en deze vervolgens te koppelen aan een artikel of aan een prijsafspraak (zie hiervoor Prijsafspraken). Binnen een kortingsstaffel kunt u aangeven hoeveel procent korting u wilt geven bij afname van een bepaald aantal van het betreffende artikel. Voor elke staffel heeft u 5 niveaus tot uw beschikking. De korting wordt automatisch bepaald bij het ingeven van de order, maar kan voor de betreffende order worden aangepast. Of uw de bruto prijs en de korting en/of de netto prijs op de factuur wilt vermelden kunt u zelf bepalen in de layout van de factuur. Wanneer u naast deze module ook gebruik maakt van de module 'Prijsafspraken' kunt u een kortingsstaffel ook nog koppelen aan de diverse 'Kortingsafspraken'.
Terug

Prijsafspraken
Voor het bepalen van de te hanteren verkoopprijs, kan men binnen de programmatuur bij elk artikel standaard 4 prijzen vastleggen en per debiteur aangeven welke prijscode voor hem gehanteerd moet worden. Daarnaast kunt u in de module 'Prijsafspraken' echter nog allerlei combinaties van prijsafspraken vastleggen waardoor u voor één bepaalde debiteur of voor een debiteurgroep afwijkende prijzen kunt hanteren. De volgende mogelijkheden staan tot uw beschikking:

Terug

Statistieken
Met de module 'Statistieken' kunt u allerlei informatie uit uw administratie halen. Met deze module kunt u de verschillende omzetten en statistieken laten samenstellen naar uw eigen wensen. Zowel aan de inkoop- als aan de verkoopzijde kunnen overzichten worden gedefinieerd. Afhankelijk van de geactiveerde modules en opties kunt u omzetoverzichten en statistieken per crediteur, debiteur, artikel, crediteurgroep, debiteurgroep, artikelgroep, vertegenwoordiger e.d. samenstellen. Per overzicht kunt u nog aangeven of u een uitsplitsing wilt maken (bijvoorbeeld de artikelen per debiteur of uitgesplitst per periode) en welke gegevens u op het overzicht wilt vermelden (alleen aantallen, bedragen, marges e.d.).
Terug

Artikelkaarten
Op de 'Artikelkaarten' worden alle boekingen per artikel afgedrukt.
Terug

Factuurhistorie
Een zeer zinvolle uitbreiding op de 'Facturering' is 'Factuurhistorie'. Zoals beschreven bij Facturering kunt u de facturen nadat ze zijn afgedrukt nog wijzigen en opnieuw afdrukken, zolang deze nog niet definitief zijn doorgeboekt. Met de module 'Factuurhistorie' heeft u de mogelijkheid om de facturen nog af te drukken nadat ze definitief zijn doorgeboekt. Daarnaast krijgt u de mogelijkheid om verschillende lijsten af te drukken (alle debiteuren, per debiteur, per periode, alleen nog openstaande facturen etc.). Wanneer u ook gebruik maakt van de 'Boekhouding' kunnen betalingen automatisch worden verwerkt in de factuurhistorie. Daarnaast kunt u te allen tijde betaalde facturen handmatig kenmerken, zodat u bij de overzichten een goed beeld krijgt van de nog openstaande facturen.
Terug

Prijslijsten en prijswijzigingen
Met de module kunt u, zoals de naam al impliceert, prijslijsten afdrukken en prijswijzigingen doorvoeren. U kunt prijslijsten van (een deel van) uw artikelbestand of per artikelgroep laten afdrukken. Op de prijslijst kunt u aangeven welke prijs of prijzen u wilt laten afdrukken. Met het onderdeel 'Prijswijzigingen' kunt u van (een deel van) uw artikelbestand (bijvoorbeeld van een bepaalde artikelgroep of leverancier) de prijzen verhogen of verlagen. Nadat u heeft aangegeven voor welke artikel u prijswijzigingen wilt doorvoeren kunt u aangeven welke prijs (of prijzen) aangepast moet worden en de methode. Zo kunt u de prijzen verhogen/verlagen met een bedrag of een percentage, maar ook een combinatie van deze 2 is mogelijk.
Terug

Transportregeling BTW
Wanneer u goederen transporteerd waarbij u zowel 6% als 19% BTW dient te berekenen aan uw klanten, kunt u de BTW wellicht laten berekenen volgens de regeling voor transport. Hierbij wordt over 88% van het totaalbedrag het lage BTW-tarief en over de resterende 12% van het totaalbedrag het hoge BTW-tarief berekend. Indien deze optie wordt geactiveerd kan men via 'Exporteren' ook zogenaamde incasso-bestanden aan laten maken voor de veilingen VBA en Flora.
Terug

Batchnummers
Voor het registreren van batchnummers, nadat u de orders heeft gereed gemaakt voor verzending, kunt u deze optie gebruiken. Voor die artikelen waarbij dit van toepasing is zal het programma nadat een order vrijgegeven wordt voor het afdrukken van de factuur, om de batchnummers van de betreffende artikelen vragen. Deze gegevens kunnen periodiek (per batchnummer) geëxporteerd worden naar een extern bestand (b.v. excel) waardoor u een duidelijk inzicht heeft wie wanneer goederen van een bepaalde batch heeft ontvangen. Deze optie is uitermate geschikt voor bedrijven die chemische producten verhandelen en wettelijk verplicht zijn om te registreren aan wie en wanneer de goederen zijn verkocht.
Terug

MenSAS
MenSAS (Maaltijden en Service Administratie Systeem) is een speciaal voor serviceflats geschreven programma, voor het registreren van door bewoners genoten maaltijden en aan hen verstrekte diensten. Binnen het programma zijn o.a. de volgende onderdelen opgenomen:

Terug

Urenregistratie
De module 'Urenregistratie' is een uitbreiding op het pakket 'MenSAS'. Hiermee kunt u uw personeel verdelen in verschillende afdelingen en per afdeling een aantal te verstrekken gratis minuten aan de bewoners koppelen. Vervolgens zal het systeem bijhouden wanneer er uren doorberekend moeten worden aan de bewoners.
Terug

Scannen
De module 'Scannen' is een uitbreiding op het pakket 'MenSAS'. Hiermee kunt u de bestelformulieren van uw bewoners scannen, waardoor deze automatisch worden verwerkt. Binnen het systeem kunt u vastleggen of er meerdere keuzes gekozen mogen worden van een component of dat er maximaal één keuze gemaakt mag worden. Ook kunt u aangeven of er een standaard keuze gebruikt moet worden wanneer de bewoner geen keuze heeft gemaakt. Zo kunt u de bestellingen volledig laten aanpassen aan uw eisen.
Terug

Multi-user-licentie
Wanneer u het programma op meerdere plaatsen binnen uw organisatie wilt gebruiken, dient u de 'Multi-user-licentie' van onze software aan te schaffen. Met deze module wordt het mogelijk om gelijktijdig met verschillende gebruikers in de administratie te werken. Het systeem zal er zorg voor dragen dat verschillende gebruikers niet gelijktijdig wijzigingen in hetzelfde item kunnen aanbrengen. Wanneer bijvoorbeeld een gebruiker het telefoonnummer bij een debiteur aan het wijzigen is, is het (tijdelijk) niet mogelijk dat een andere gebruiker een notitie voor diezelfde debiteur wijzigt. Hiervan krijgt men een duidelijke melding en indien mogelijk krijgt men de vraag of men het direct opnieuw wilt proberen of dat men de wijziging later wilt doorvoeren.
Terug

LoonSOM BAPI
Binnen de Vemasoft-programmatuur heeft u de mogelijkheid om zogenaamde XML-bestanden aan te maken voor de BTW-aangifte en Opgave ICL (Intracommunautaire Leveringen) in een door de belastingdienst gedefinieerd formaat. Wanneer u gebruik wilt maken van het elektronisch versturen van deze aangiften, dient u hiervoor communicatie-software aan te schaffen. Eén van de mogelijkheden is het programma 'LoonSOM BAPI'. Binnen dit programma kunnen alle noodzakelijke handelingen (aanvragen certificaat, aanvragen PIN-code, aanvragen postbus en het daadwerkelijk versturen van de aangiften) worden uitgevoerd. Vanuit Vemasoft worden de aangiften weggeschreven in een vooraf gedefinieerde map en kunt u het programma voor het daadwerkelijk versturen van de aangiften opstarten. Zie voor meer informatie www.loonsom.nl/bapi.
Terug